Договір прокату

Редакція діє з 30.06.2023р.

Договір прокату

Раді Вас вітати у Sunday Village!

Пропонуємо Вам ознайомитись з умовами даного Договору прокату, який є нашою публічною офертою для Вас, та укласти його з надавачем послуг Фізичною особою-підприємцем Плотицею Віктором Олександровичем (далі по тексту надавач послуг Плотиця В.О. іменується як Sunday Village).

Загальні положення акцептування договору прокату.

1.1. Договір прокату (публічна оферта) (далі – «Договір» або «Публічна оферта»)  визначає істотні умови відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою Sunday Village, адресованою іншим повнолітнім особам, які ідентифіковані за особистими даними, що вказуються у Журналі видачі прокатних засобів та проходження інструктажу з правил безпеки (далі – «Користувач»), що в свою чергу є додатком до даного Договору.

1.2. Sunday Village та Користувач гарантують одна одній, що володіють необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання даного Договору на викладених нижче умовах.

1.3. Текст даного Договору розміщений на офіційному сайті Sunday Village в мережі Інтернет за посиланням:  https://sunday-village.com.ua/ (по тексту – сайт Sunday Village), є офіційною та діючою версію даного Договору.

1.4. Користувач дає згоду Sunday Village на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із виконанням даного Договору та отримання Користувачем послуг від Sunday Village, в тому числі на обробку Користувачем персональних даних Sunday Village, в обсязі, необхідному для надання послуг за Договором.

1.5. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з наступних дій:

– сплати послуг прокату Sunday Village;

– безпосереднє користування послугами прокату Sunday Village;

– проставляння особистого підпису в Журналі видачі прокатних засобів та проходження інструктажу з правил безпеки (далі по тексту – Журнал).

1.6. Укладання даного Договору означає, що Користувач:

– у повному обсязі ознайомився, погоджується та приймає усі умовами даного Договору та Правил користування прокатними засобами;

– несе персональну відповідальність за себе та осіб, які перебуватимуть на прокатному засобі (чи на декількох засобах), виданому (виданих) Користувачу;

– несе повну матеріальну відповідальність за збереження прокатного засобу (чи декількох засобів), на період користування ним (ними).

2. Предмет договору прокату.

2.1. Sunday Village надає Користувачу за плату в тимчасове користування наступні прокатні засоби, із переліку вказаного нижче, на вибір Користувача:

– катамаран та аксесуари до нього (рятувальні жилети надаються безкоштовно).

– квадроцикл бензиновий чотирьохколісний, в т.ч. дитячий (надалі – квадроцикл) та аксесуари до нього (шолом надається безкоштовно).

– велосипед прогулянковий (надалі – велосипед) та аксесуари до нього (шолом надається безкоштовно, за бажанням Користувача).

– самокат та аксесуари до нього.

– сап та аксесуари до нього (рятувальний жилет надається безкоштовно).

– каяк та аксесуари до нього (рятувальні жилети надаються безкоштовно).

– човен та аксесуари до нього (рятувальні жилети надаються безкоштовно).

– за даним Договором можуть надаватись інші прокатні засоби, наявні на момент прокату.

2.2. Вартість прокатних засобів та аксесуарів, наданих Користувачу, визначається Sunday Village в прейскуранті. Вартість відновлення прокатного засобу (пошкодженого Користувачем) визначається Sunday Village в односторонньому порядку.

2.3. Користувач своїм підписом у Журналі підтверджує, що надані Sunday Village прокатні засоби та аксесуари, спорядження, на момент їх видачі Користувачу перебувають в справному стані, без пошкоджень.

2.4. Користувач своїм підписом у Журналі підтверджує, що він несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження, або втрату прокатного засобу та/або аксесуару, чи спорядження за вартістю, вказаною у прейскуранті.

2.5. Користувач своїм підписом у Журналі підтверджує, що він та його пасажири ознайомлені та зобов’язується виконувати Правила користування прокатним засобом (Правила безпеки).

2.6. Користувач своїм підписом у Журналі засвідчує, що він та його пасажири не мають жодних медичних протипоказань для використання прокатного засобу.

2.7. Користувач зобов’язується сплатити Sunday Village вартість прокату, згідно прейскуранту.

3. Оплата та порядок передачі у прокат.

3.1. За користування прокатним засобом, наданим за даним Договором, Користувач сплачує Sunday Village передоплату за прокат у розмірі вказаному на сайті: https://sunday-village.com.ua/, прейскуранті, інформації в буклеті, рекламі, на стенді в пункті прокату, в Адміністрації Sunday Village тощо.

Плата стягується за час використання прокатного засобу та може бути перерахована Sunday Village у кожному окремому випадку кратно годині чи півгодини, на розсуд відповідального працівника Sunday Village.

3.2. Форма оплати: безготівкова, або готівкова.

3.3. Користувач зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу та вік. Відповідальний за прокат працівник Sunday Village має право зробити фотографування чи ксерокопіювання документу Користувача, для оформлення прокату.

3.4. На період прокату Користувач, який не проживає у котеджі, зобов’язаний залишити свій документ у відповідального працівника Sunday Village під відповідальне зберігання, або залишити грошову заставу в сумі не менше 10% від вартості прокатного засобу.

4. Права і обов’язки Sunday Village.

4.1. Sunday Village має право використовувати в рекламних, чи інших комерційних цілях фото та відео матеріали, отримані під час використання Користувачем прокатних засобів Користувачем.

4.2. Sunday Village має право відмовити в наданні у прокат засобів, якщо помітить ознаки алкогольного та/або токсичного сп’яніння чи за наявності ознак перебування особи під дією психотропних речовин, чи фізичного стану здоров’я особи, які можуть перешкоджати безпечній експлуатації прокатного засобу, Користувачу та/або його пасажирами.

4.3. Sunday Village зобов’язується надати у користування виключно справний прокатний засіб.

4.4. Sunday Village зобов’язується здійснювати капітальний та поточний ремонт прокатних засобів.

5.  Права і обов’язки Користувача.

5.1. Користувач має право взяти в прокат один, або декілька прокатних засобів.

5.2. Користувач під власну відповідальність в праві користуватись квадроциклом за наявності посвідчення водія, з обов’язковим дотриманням Правил дорожнього руху, забороною виїзду на дороги загального користування. Відповідальність за катання з дитиною, або користування дитиною дитячим квадроциклом покладається на його батьків чи осіб, які їх заміщують. Користувач зобов’язаний слідувати по маршруту за супроводжуючим (відповідальним працівником Sunday Village) по маршруту руху, не з’їжджати з маршруту.

5.3. Користувач зобов’язаний особисто оглянути прокатний засіб перед використанням та самостійно пересвідчитися в справності отриманого спорядження і аксесуарів.

5.4. Користувач зобов’язується уживати всіх заходів щодо збереження цілісності прокатного засобу та відповідати за втрату, або пошкодження майна.

5.5. Користувач зобов’язується відшкодувати Sunday Village вартість ремонту пошкоджень завданих з необережності чи умисних дій Користувача, чи вартість втраченого Користувачем прокатного засобу.

5.6. Користувач зобов’язується повернути Sunday Village прокатний засіб у стані не гіршому ніж на момент отримання у користування (в т.ч. аксесуарів, спорядження).

5.7. Користувач вправі відмовитися від Договору в будь-який час, попередивши про свій намір Sunday Village та повернути прокатний засіб (без компенсації оплаченого часу, що залишився).

5.8. Користувач зобов’язаний використовувати прокатний засіб за призначенням, не ремонтувати його самостійно та не вносити до його конструкції жодних змін.

6. Правила безпеки, безпечної експлуатації прокатного засобу та додаткові умови прокату.

6.1. Користувач та його пасажири зобов’язані дотримуватись правил дорожнього рух, правил поведінки на воді, законодавства України та положень даного Договору, з огляду на тип прокатного засобу.

6.2. Правила користування прокатними засобами (правила безпеки) складають невід’ємну частину даного Договору, розміщуються на сайті Sunday Village, друкована версія знаходиться в пункті прокату та в Адміністрації Sunday Village.

6.3. У випадку порушення Користувачем, чи його пасажирами положень даного Договору та/або Правил користування прокатними засобами, що на думку працівник Sunday Village може призвести до травмування людей чи прокатного засобу, працівник Sunday Village вправі в односторонньому порядку достроково та невідкладно розірвати даний Договір і прокатний засіб має бути негайно повернутий Користувачем. В такому випадку Користувач зобов’язується невідкладно повернути прокатний засіб Sunday Village, а плата за невикористаний час в даному випадку не повертається та утримується Sunday Village, як штраф за порушення умов даного Договору.

6.4. Якщо повернення відбулось шляхом примусового буксирування катамарану човном, то в цьому випадку Користувач зобов’язується відшкодувати Sunday Village витрати на буксирування, згідно прейскуранту.

6.5. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов’язань за цим Договором, обумовлене обставинами (форс-мажорні обставини), що виникли незалежно від волі й бажання сторін і які не можна передбачити, або уникнути (погодні явища тощо), про що повинна повідомити іншу сторону.

7. Порядок вирішення спорів.

7.1. Всі суперечки, або розбіжності, що виникають між сторонами за даним Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку.

8. Реквізити Sunday Village:

Ел. пошта sundayvillage.manager@gmail.com

Телефон (066) 605 15 55

Дякуємо, що Ви обрали Sunday Village для свого приємного та комфортного відпочинку!

відкрити телефон Sunday Village відкрити бронювання Sunday Village відкрити маршрут до Sunday Village